Półrocznik „Poznańskie Studia Teologiczne” jest czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na łamach czasopisma ukazują się teksty wydawane  języku polskim oraz w językach kongresowych, dziedziny teologii oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia chrześcijańska, prawo kanoniczne).

Czasopismo, oprócz tekstów w języku polskim publikuje również artykuły zredagowane w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz włoskim, w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej (format pdf), z których pierwsza z wymienionych jest wersją podstawową czasopisma.

Półrocznik „Poznańskie Studia Teologiczne” jest dostępny na stronie internetowej http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl.

Redakcja przyjmuje artykuły o charakterze naukowym, które nie były dotąd nigdzie  publikowane, zredagowane w formacie programu Microsoft Word (doc, docx).

Nadesłany do Redakcji tekst powinien zawierać:

  • krótki biogram Autora tekstu
  • numer ORCID
  • tytuł w języku angielskim
  • streszczenia w języku polskim i angielskim,
  • słowa kluczowe (key words) w języku polskim i angielskim,
  • bibliografię załącznikową,
  • oświadczenie, że przesyłany tekst nie był nigdzie publikowany w całości bądź w części,
  • wyrażenie zgody na udostępnienie publikacji na platformach internetowych (formularz zamieszczony poniżej).
  • objętość tekstu nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja wysyła autorowi egzemplarz czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.

Materiały przeznaczone do druku należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pst@amu.edu.pl.

W trosce o wysoki poziom publikowanych materiałów Redakcja stosuje tzw. zaporę ghostwriting, która wiąże się z wypełnieniem oświadczenia autora odnośnie oryginalności przesłanego do Redakcji tekstu (załącznik)

Załączniki