Normy recenzowania stosowane przez Redakcję czasopisma „Poznańskie Studia Teologiczne” są zgodne z zasadami zawartymi w dokumencie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Obejmują one następujące procedury:

Materiały przesłane do Redakcji zostają poddane wstępnej ocenie. Po uzyskaniu wstępnej aprobaty zostają przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów, specjalistów z danej dziedziny, reprezentujących inne instytucje naukowe niż autor tekstu. Recenzenci nie znają nazwiska autora tekstu, a autor nie zna nazwisk i afiliacji recenzentów  (zasada double blind review process).

Recenzenci, w trakcie przygotowywania oceny artykułu, stosują zasadę poufności odnośnie ocenianego materiału. Zredagowane przez nich recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją odnośnie warunków publikacji tekstu, bądź jego odrzucenia. Wypełnione formularze recenzyjne są przesyłany na adres Redakcji w podwójnej formie: elektronicznej oraz papierowej, własnoręcznie podpisanej.

Autor zostaje powiadomiony o pozytywnej ocenie tekstu, a w przypadku uwag wyrażonych przez recenzentów, winien uwzględnić je w ostatecznej, poprawionej wersji artykułu, którą przesyła do Redakcji. Po zakończeniu prac redakcyjnych otrzymuje tekst do ostatecznego zatwierdzenia.

Redakcja czasopisma podejmuje ostateczną decyzję o publikacji tekstu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do nieopublikowania nadesłanych artykułu w następujących przypadkach:

  • otrzymania dwóch negatywnych recenzji,
  • postępowania niezgodnego z etyką naukową (stwierdzenia plagiatu, przypadek ghostwriting).

W przypadku gdy jedna z dwóch nadesłanych recenzji jest negatywna, o publikacji tekstu decyduje Redakcja.
Redakcja udostępnia pełną listę recenzentów publikacji na stronie internetowej czasopisma, natomiast nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów.
Redakcja czasopisma „Poznańskie Studia Teologiczne” zastrzega sobie prawo do umieszczenia artykułu na stronie internetowej.
Teksty, które nie zostały zakwalifikowane do druku są przechowywane w archiwum Redakcji czasopisma.

Załączniki