Poznańskie Studia Teologiczne

są czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1972 roku (początkowo jako rocznik, a obecnie jako półrocznik) w formie drukowanej (wersja pierwotna) i elektronicznej. 

Jego podstawowym zadaniem jest prezentacja dorobku naukowego i badań prowadzonych przez naukowców związanych z ośrodkiem teologicznym w Poznaniu oraz ośrodkami w Wielkopolsce. Ponadto służy wymianie myśli teologicznej i pogłębianiu refleksji nad przeszłymi i aktualnymi wydarzeniami z historii Kościoła i chrześcijaństwa w Polsce i na świecie.

Zakres prezentowanych artykułów obejmuje wszystkie dziedziny nauk teologicznych (egzegeza biblijna, teologia patrystyczna, dogmatyczna, fundamentalna, moralna, prawo kanoniczne) oraz nauk pomocniczych (filozofii, nauk społecznych, psychologii). Na łamach czasopisma ukazują się także teksty o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie z pogranicza teologii i innych nauk. 

Czasopismo publikuje teksty w języku polskim oraz językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Obok autorskich tekstów naukowych, czasopismo przyjmuje do druku recenzje książek, których publikacja nastąpiła nie wcześniej niż dwa lata od przesłania recenzji. 

Złożenie/przyjęcie do druku oraz opublikowanie tekstów naukowych i przeglądowych w czasopiśmie jest bezpłatne.

Czasopismo „Poznańskie Studia Teologiczne” zostało wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3348.

Czasopismo „Poznańskie Studia Teologiczne” znajduje się w Wykazie Czasopism Naukowych z przypisaną liczbą 70 pkt – zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czasopismo “Poznańskie Studia Teologiczne” jest indeksowane w następujących bazach: ERIH PLUS, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, PBN. Ponadto znajduje się w repozytorium AMUR i PRESSto.